topnew heb

ד''ר לבנה עתר - קורסים

  • קורסים לתואר ראשון:
  • 2009 – 2010"מחזור סיפורי אברהם", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
  • 2011-2012"מבוא לבקורת הנוסח", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
  • קורסים לתואר שני:
  • 2009 - 2010 "אהבה במקרא ובפרשנות היהודית הקדומה", החוג למחשבת ישראל, אוניברסיטת חיפה
  • 2011 – 2012 "ספר שמות", החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה